Regulamin

Regulamin imprezy biegowej VIII Podkowiańska Dycha 

można także pobrać w wersji pdf. Regulamin VIII Podkowiańska Dycha

I CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i aktywności fizycznej.
 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic.
 3. Promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
 4. Integracja społeczna i likwidowanie barier związanych z niepełnosprawnością.
 5. Integracja środowiska biegowego na Mazowszu.
 6. Promocja Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej – idealnego miejsca dla aktywności biegowej.

II ORGANIZATOR

 1. Organizatorem imprezy „VIII Podkowiańska Dycha” (dalej: „Zawody”), w ramach, której organizowane są biegi, wymienione w niniejszym Regulaminie tj.: bieg główny na 10 km, Bieg bez Barier na dystansie 5 km, na biegi dzieci na 400 m i na 800 m (dalej jako „Bieg”/ „Biegi”), jest Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe z siedzibą w Podkowie Leśnej, 05-807 Podkowa Leśna, przy ul. Lilpopa 18, NIP 5291803283, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000505063 – zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Biegów, w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia RODO jest Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe z siedzibą w Podkowie Leśnej, 05-807 Podkowa Leśna, ul. Lilpopa 18.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Biegach, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Zawodów także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Zawodów. Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora jest dostępna tu. 
 4. Osoba biorąca udział w Biegu jest nazywana w Regulaminie „Uczestnikiem”

III TERMIN I MIEJSCE

 1. Biegi odbędą się dnia 31.05.2020 r. (niedziela) w Podkowie Leśnej. 
 2. Długość trasy biegu głównego, który odbywać się będzie po ulicach miasta i w lesie Młochowskim wynosi 10 km (nawierzchnia asfaltowa, szutrowa, gruntowa i trakt leśny). 
 3. Długość trasy Biegu bez Barier po ulicach miasta wynosi: 5 km (nawierzchnia głównie asfaltowa i szutrowa). 
 4. Bieg dla dzieci urodzonych w latach 2012-2017 odbędzie się na dystansie 400 metrów z podziałem na bieg dziewcząt i chłopców. 
 5. Bieg dla dzieci dzieci urodzonych w latach 2007-2011 odbędzie się na dystansie 800 metrów z podziałem na bieg dziewcząt i chłopców. 
 6. Dzieci w wieku poniżej 4 lat mogą wziąć udział w biegu wyłącznie pod opieką dorosłych opiekunów.
 7. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 8. Limit czasu na pokonanie trasy biegu głównego wynosi 1 godzinę 30 minut, a Biegu bez Barier 45 minut. Po tym czasie Uczestnicy są zobowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy.
 9. Szczegółowy opis miejsca Zawodów oraz trasy Biegów zostaną podane do wiadomości się na stronie internetowej www.podkowiańskadycha.pl (zwanej dalej Stroną Internetową) nie później niż na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem Zawodów.
 10. Trasy Biegów nie posiadają atestów PZLA. 

IV PROGRAM ZAWODÓW

1. Ogólny program Zawodów:

 • 10.00 – start biegów dziecięcych (najpierw 400, potem 800 m)
 • 11:00 – start biegu głównego (10km)
 • 11:20 – start Biegu bez Barier (5 km)

2. Szczegółowy program Zawodów zostanie podany do wiadomości się na Stronie Internetowej nie później niż na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem Zawodów.

V UCZESTNICTWO

 1. Wszyscy Uczestnicy startujący w Biegach (dotyczy to także osób poniżej 18 roku życia) muszą zostać zweryfikowani w biurze Zawodów. Weryfikacja, odbiór numeru startowego i pakietu startowego Uczestnika są możliwe wyłącznie w biurze Zawodów w następujących terminach: 30.05.2020 (sobota) w godzinach 15-19 oraz przed biegiem w dniu 31.05.2020 (niedziela) w godzinach 7.30-10.30.  (numery na biegi dzieci tylko do 9;30). Godziny otwarcia biura mogą ulec zmianie. Ostateczne godziny będą podane na Stronie Internetowej nie później niż na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem Zawodów.
 2. Podczas weryfikacji Uczestnik musi posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem. W przypadku gdy Uczestnikiem biegu jest osoba poniżej 18 roku życia weryfikacji podlega dokument tożsamości rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika, który wyraził zgodę na udział Uczestnika w biegu, zgodnie z ust. 6 poniżej.
 3. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do Biegów jest:
  1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie wskazanej w części VI punkcie 2 niniejszego regulaminu
  2. Akceptację warunków niniejszego Regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w Biegu i informację o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu.
  3. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora wizerunku utrwalonego w czasie biegu lub w związku z biegiem i zestawianie go z imieniem i nazwiskiem, wiekiem, klubem, płcią Uczestnika we wszelkich przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych, w formie drukowanej oraz w ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o Zawodach i ich wynikach, a także w celu promocji Zawodów.
  4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym
  5. Dokonanie opłaty rejestracyjnej,
  6. Pozytywna weryfikacja w biurze Zawodów w dniach wskazanych w ust. 1 powyżej oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. W biegu głównym wziąć mogą udział osoby urodzone w 2005 roku i starsze, które dokonają pełnej rejestracji do danego Biegu.
 5. W Biegu bez Barier wziąć mogą udział osoby urodzone w 2008 roku i starsze, które dokonają pełnej rejestracji do danego Biegu.
 6. W biegu na 400m mogą wziąć udział dzieci urodzone w latach 2012-2017
 7. W biegu na 800 metrów mogą wziąć dzieci, urodzone w latach 2007-2011 
 8. W przypadku osób, które do dnia Zawodów nie ukończyły 18 roku życia, wymagane jest posiadanie pozwolenia na udział w Zawodach podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów w formie oświadczenia. Oświadczenie takie należy złożyć w biurze Zawodów w momencie weryfikacji Uczestnika.
 9. Wzór oświadczenia o którym mowa w punkcie 6 dostępny będzie na Stronie Internetowej i w biurze Zawodów, w terminach wskazanych w ust. 1 powyżej.
 10. Decyzje służby medycznej dotyczące możliwości kontynuowania przez Uczestnika biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 1. Jest możliwość odbioru pakietu Uczestnika przez osoby, które okażą stosowne upoważnienie. Wzór upoważnienia będzie zamieszczony na Stronie Internetowej
 2. Nie ma możliwości przesyłania pakietów startowych na adres Uczestnika, odbiór pakietów startowych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Numery startowe dzieci są odbierane przez rodziców lub opiekunów na podstawie okazanego do wglądu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 4. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników. Organizator ma prawo usunąć z terenu Biegów osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg poszczególnych Biegów lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 5. Uczestnicy oddają do depozytu rzeczy, których odbiór następuje po okazaniu numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez Uczestnika powoduje zwolnienie Organizatora od odpowiedzialności za pobranie torby przez inną osobę.

VI ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia online przyjmowane będą od 07.01.2020r. do 26.05.2020r.
 2. Aby dokonać rejestracji należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy online umieszczony na stronie prowadzącej rejestracje firmy datasport oraz uiścić opłatę startową (patrz punkt VII – Opłaty). 
 3. Imię i nazwisko Uczestnika, który dokonał rejestracji on-line i uiścił opłatę startową w terminie znajdzie się na liście startowej. Osoba, która nie dokona opłaty do dnia 26.05.2020, nawet w sytuacji wypełnienia uprzednio formularza zgłoszeniowego nie będzie pozytywnie zweryfikowana na liście startowej. W Systemie zapisów on-line po 26.05.2020 nie będzie można dokonywać nowych zapisów ANI opłacać uczestnictwa. 
 4. Po tym terminie dokonanie zgłoszenia będzie możliwe wyłącznie w biurze Zawodów w dniach 30.05.2020 r. oraz 31.05.2020 r. w miarę dostępności miejsc. 
 5. Organizator ustala następujące wstępne limity Uczestników dla każdego z Biegów:
  1. Bieg główny 650 nadanych numerów startowych,
  2. Bieg bez Barier – 50 nadanych numerów startowych
  3. Biegi dziecięce – łącznie 250 nadanych numerów startowych
 6. Organizator może zmieniać limity na poszczególne biegi w czasie trwania zapisów, z zastrzeżeniem, że osoby, które się zapisały i opłaciły bieg mają zagwarantowane miejsce na listach startowych 
 7. Zapisy na poszczególne Biegi w formie zgłoszeń on-line mogą zostać zawieszone przez Organizatora z powodu wyczerpania miejsc przed terminem 26.05.2020. 

VII OPŁATY

 1. Każdy Uczestnik Biegu Głównego i Biegu bez Barier oraz Biegów dzieci zobowiązany jest do zapłaty opłaty startowej.
 2. Dla Biegu Głównego, Biegu bez Barier opłata startowa wynosi do dnia 6 maja 2020r – 49zł od 7 maja 2020r. do 21 maja 2019r opłata wynosi 60 zł za wyjątkiem osób, które dokonały zgłoszenia w Biurze Zawodów 25 lub 26 maja 2019r – w tym przypadku opłata startowa wynosi 70 zł.
 3. Biegi dziecięce podlegają opłacie startowej w wysokości 18 zł.
 4. Osoby ze stwierdzoną niepełnosprawnością nie ponoszą opłaty startowej. Nie dotyczy do opcji zakupu koszulki biegowej.
 5. Za termin wniesienia opłaty uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego firmy Datasport obsługującej wpłaty.
 6. W ramach opłaty startowej Uczestnik biegu głównego/Biegu bez Barier nabywa prawo do uczestnictwa w biegu oraz otrzymuje pakiet startowy. W pakiecie zagwarantowane są: numer startowy, agrafki, zwrotny chip do pomiaru czasu oraz talon na poczęstunek po biegu. Dokładna zawartość pakietu startowego zostanie podana za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem Biegu.
 7. W ramach opłaty startowej uczestnik biegów dziecięcych otrzymuje pakiet startowy, który zawiera: numer startowy, agrafki, oraz niespodziankę od sponsora.
 8. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem nieodbycia się Biegów z przyczyn leżących po stronie Organizatora.
 9. Zawodnik może dokonać cesji na innego zawodnika za pomocą panelu zapisów prowadzonej przez datasport.pl. Dokonanie cesji związane jest z poniesieniem opłaty w wysokości 10zł. Dokonanie cesji będzie możliwe wyłącznie do dnia 20 maja 2020.
 10. Uczestnicy Biegów: głównego i Biegu Bez Barier będą mieli możliwość zamówienia odpłatnie oficjalnej koszulki Biegów w cenie 29 zł. Zamówienie koszulki odbywa się poprzez system zapisów on-line.
 11. W wypadku rejestracji po 25 kwietnia 2020r, Organizator nie gwarantuje możliwości zamówienia koszulki.

VIII KLASYFIKACJE

Podczas Zawodów prowadzone będą następujące klasyfikacje

 1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (osobno Bieg 10km i 5km)
 2. Klasyfikacje wiekowe (WYŁĄCZNIE BIEG 10km)
  1. Mężczyźni: M20 (do 29 lat), M30 (30-39 lat), M40 (40-49 lat), M50 (50-59 lat), M60 (60+)
  2. Kobiety:  K20 (do 29 lat), K30 (30-39 lat), K40 (40-49 lat), K50 (50-59 lat), K60 (60+)
 3. Klasyfikacja Najszybsi Mieszkańcy Podkowy Leśnej – wszystkie osoby zameldowane na terenie miasta, oddzielnie kobiety i mężczyźni. (WYŁĄCZNIE Bieg 10km)
 4. Najliczniej reprezentowana rodzina (w dowolnej konfiguracji rodzice, rodzeństwo, dziadkowie itd.) w biegu głównym, w Biegu bez Barier. Osobny regulamin przyznawania nagrody za najliczniej reprezentowaną rodzinę będzie na Stronie Internetowej.
 5. Klasyfikacja Mistrzostw Polski Fizjoterapeutów w Biegu na 10km

IX NAGRODY

 1. Uczestnicy, którzy ukończą dowolny Bieg, otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
 2. Zdobywcy miejsc I – III, w klasyfikacji generalnej zarówno kobiet jak i mężczyzn otrzymują puchary oraz nagrody ufundowane przez Organizatora i/lub Sponsorów
 3. Zdobywcy miejsc I – III, w klasyfikacjach wiekowych otrzymają puchary oraz upominki
 4. Zdobywcy miejsc I – III w kategorii Najszybsi Mieszkańcy Podkowy Leśnej otrzymają puchary oraz upominki
 5. Zwycięzcy w kategoriach Najliczniej Reprezentowana Rodzina otrzymają puchary.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 2. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe otrzymane w pakiecie startowym, przypięte z przodu okrycia wierzchniego Uczestnika. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości skutkuje dyskwalifikacją.
 3. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie w inny sposób niż poprzez cesję w systemie zapisów spowoduje dyskwalifikację Uczestnika.
 4. Opłata startowa jest opłatą za prawo startu w danym Biegu i pakiet startowy, zgodnie z powyższymi postanowieniami.
 5. Uczestnicy biorą udział w Biegach na własną odpowiedzialności świadomi swojego stanu zdrowia, który umożliwia uczestnictwo w zawodach sportowych. Organizator zapewnia opiekę medyczną (dyżur karetki i ratowników medycznych) w czasie Biegu, w czasie jego trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu w godzinach trwania imprezy określonych na Stronie Internetowej.
 6. Uczestnicy mają możliwość skorzystania z depozytu. Odbiór rzeczy z depozytu jest możliwy w godzinach otwarcia depozytu podanych na Stronie Internetowej. Po tym terminie nieodebrane rzeczy będzie można odebrać po uprzednim kontakcie z Organizatorem.
 7. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie danego Biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
 8. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie Biegów na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Nie dotyczy to organizatorów i wolontariuszy przeszkolonych przez Organizatorów i obsługujących Bieg.
 9. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Biegu w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora, lub przedstawicieli Organizatora podczas Biegu oraz bycia w stanie nietrzeźwym.

Podkowa Leśna, 17 grudnia 2019.