Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

Szanowni Państwo, 

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 13 RODO, uprzejmie informujemy co następuje.

Administrator danych. 

Administratorem Państwa danych jest Stowarzyszenie Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe (dalej: „Stowarzyszenie”) z siedzibą w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000505063, REGON: 147186002, NIP: 5291803283. 

Kontakt z Administratorem. 

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: stowarzyszenie@ptb-podkowa.pl

lub pisemnie na adres: ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować poprzez e-mail: iod@ptb-podkowa.pl lub pisemnie na adres: ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Przetwarzanie Państwa danych pozwala Stowarzyszeniu wykonywaniu celu w jakim powstało m. in. kontakt z członkami Stowarzyszenia i uczestnikami imprez sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie, organizowanie imprez sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia i uprawiania sportów aerobowych. 

Państwa dane nie będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych obejmujących profilowanie.

Podstawa prawna przetwarzania danych. 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: 

1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wcześniejsze wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, 

2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność wykonywania umowy, realizacji praw związanych z posiadaniem przez Państwa statusu członka Stowarzyszenia lub uczestnika imprezy organizowanej przez Stowarzyszenie m.in zawiadamiania o zebraniach Stowarzyszenia, bieżącej komunikacji z członkami Stowarzyszenia i/lub uczestnikami imprez organizowanej przez Stowarzyszenie.

3. art. 6 ust. 2 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; m.in. dostarczanie informacji Stowarzyszeniu, informowaniu o imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, informowaniu o ważnych faktach dotyczących imprez organizowanych przez Stowarzyszenie.

Kategorie odnośnych danych osobowych. 

Stowarzyszenie przetwarza następujące dane osobowe zwykłe, w tym: imię i nazwisko, PESEL, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości, adres zameldowania, adres zamieszkania, adres korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, obywatelstwo, data, kraj i miejsce urodzenia, data urodzenia, przynależność do klubów sportowych. 

Przetwarzanie danych osobowych w  Stowarzyszeniu

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami. 

Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji usług. tj. firmą organizującym zapisy on-line na imprezy Stowarzyszenia, firmom dostarczającym usługę pomiaru czasu, podmiotom świadczącym usługi księgowe dla Stowarzyszenia, operatorom pocztowym i kurierom, bankom, dostawcom usług prawnych lub audytowych. 

Okres przechowywania danych. 

Państwa dane będą przechowywane przez okres, w tracie którego jesteście Państwo:

  1. członkiem Stowarzyszenia, a po tym okresie, ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
  2. uczestnikiem imprezy organizowanej przez Stowarzyszenie, a po tym okresie na listach z wynikami imprez biegowych lub innych. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda, dane te będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany powyżej, w części „kontakt z Administratorem”. 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. 

Stowarzyszenie nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji przetwarzając Państwa dane osobowe.

Informacje o zamiarze przekazania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: 

Stowarzyszenie nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Prawa osób, których dane są przetwarzane. 

Uprzejmie informujemy, iż podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne oraz przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie danych osobowych: 

1. prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych; 

2. prawo do sprostowania danych; 

3. prawo do usunięcia danych; 

4. prawo do ograniczenia przetwarzania; 

5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, 

6. prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe), 

7. prawo wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych). 

Skargi. 

Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

Informacje końcowe. 

Pragniemy zapewnić, iż Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych. Prosimy o kierowanie ich na dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, które są podane powyżej. 

Z wyrazami szacunku, 

Stowarzyszenie Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe. 

Informację powyższą w postaci pliku pdf można pobrać tutaj: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych